-Convocatoria para novas admisiˇns de salas na Rede Galega de Salas


A lei 4/2008, de 23 de maio de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) establece no artigo 5, que é función da Agadic promover a distribución dos produtos culturais dentro e fóra do noso pais, fomentando a captación de públicos e  facilitando o acceso da cultura a novos mercados.
A Rede Galega de Salas (RGS) créase no ano 2007 como un dos instrumentos da Agadic para incentivar a distribución de artes escénicas, a achega de novos públicos e estabilidade nas programacións habituais.

Tendo en conta estes obxectivos e segundo a súa disposición orzamentaria para o ano 2014, a Agadic abre unha convocatoria pública para a admisión de novas salas na programación da RGS.

Primeiro. Beneficiarios e requisitos

Poderán participar nesta convocatoria salas de teatro de titularidade privada cunha programación estable de artes escénicas . Excluiranse deste ámbito as salas cuxa titularidade pertenza a asociacións, entidades sen ánimo de lucro e fundacións.

Requisitos:

-          Estar dado de alta no imposto de actividades económicas (IAE) no epígrafe correspondente no vixente exercicio 2013.
-          Ter sede, domicilio social ou establecemento permanente na Comunidade Autónoma de Galicia
-          Licenza específica para o desenrolo da actividade.
-          Ter un aforo non superior a 250 e non inferior de 50
-          Estar dotada como mínimo dun camerín
-          Ter dentro da planilla de persoal un técnico de sala, presente en todas funcións
-          Contar como mínimo coa seguinte infraestrutura:

1.        Espazo escénico mínimo: 25 metros cadrados
2.        Altura mínima de 3 metros
3.        Equipamento de luz:

No caso de iluminación convencional: 12.000W de potencia con acometida trifásica, 12 canais de dimmners, mesa de luces cun mínimo de 12 canais, mínimo de 15 proxectores de iluminación.

No caso de iluminación LED: 4.400W de acometida monofásica, 12 canais de dimmers, mesa de luces cun mínimo de 12 canais, mínimo de 15 proxectores de LED profesional.

4.        Equipamento de son: mesa de son, reprodutor de CD, P.A., e monitores

Segundo. Criterios de valoración e baremación

A inclusión de novas salas na Rede Galega de Salas virá determinado segundo un sistema de puntos a outorgar en función dos seguintes criterios:

1.        Programación
 

1.1  AFORO DA SALA
50 espectadores Entre 51 e 100 espectadores Máis de 101 espectadores
5 puntos 10  puntos 15 puntos
 
1.2  NÚMERO DE SALAS DA RGS NA LOCALIDADE
1 sala por localidade 2 salas por localidade Máis de 2 salas por localidade
30  puntos 20  puntos 10 puntos
 
 
1.3 ANTIGÜIDADE DA SALA
2 puntos por ano de antigüidade ate un máximo de 20 puntos
 
1.4   FUNCIÓNS PROGRAMADAS NA SALA NOS ÚLTIMOS 2 ANOS
Entre 10 e 20 funcións Entre 21 e 49 funcións Entre 50 e 74 funcións Máis de 74 funcións
5 puntos 15 puntos 20 puntos 30      puntos
 
2. Infraestrutura  técnica

2.1  SON
Equipamento de son Baixa calidade Calidade media Alta calidade
P.A 5 puntos 7puntos 10 puntos
Monitores 5 puntos 7 puntos 10 puntos
Mesa 5 puntos 7 puntos 10 puntos
 
2.2   LUZ
Equipamento de luz Baixa calidade Calidade media Alta calidade
Focos 2 puntos 4 puntos 6 puntos
Robótica 2 puntos 4 puntos 6 puntos
Mesa de control 2 puntos 4 puntos 6 puntos
Dimmers 2 puntos 4 puntos 6 puntos
 
2.3   VÍDEO
Proxector de vídeo Fóra do escenario Cerca do escenario Proxección no escenario
  2 puntos 3 puntos 4 puntos
 
2.4    INTERNET
Conexión a
Internet+ordenador
+ 3 Mb e conexión wifi
1 puntos 2 puntos
 
2.5   ACCESOS E CARGA/DESCARGA
 
Accesos Malo Regular Bo
  3 puntos 5 puntos 7puntos
 
2.6   ESCENARIO
 
  Malo Regular Bo
Escenario 10 puntos 15 puntos 20 puntos
Espazo multiuso 5 puntos 10 puntos 15 puntos
Cameríns 4 puntos 6 puntos 8         puntos
 
Compañías asociadas á sala. A sala que teña una compañía de teatro ou danza asociada recibirá 5 puntos adicionais
 
Terceiro. Documentación a presentar

- NIF do representante legal da sala
- NIF do titular da sala
- Estatutos rexistrados da empresa
- Escritura de constitución
- Licenza municipal de apertura para o desenrolo da actividade
- Declaración acreditativa da capacidade da sala
- Declaración acreditativa da antigüidade da sala
- Declaración acreditativa das actuacións programadas na sala durante os últimos dous anos
- Declaración acreditativa de ter unha compañía asociada á sala.
Á marxe da documentación presentada referida ao apartado de programación, unha vez finalizado o prazo a Agadic enviará a todas as salas que presenten a documentación, persoal técnico propio para que avalíen a parte de infraestrutura técnica.

Cuarto.- Comisión de Valoración

Unha comisión de valoración nomeada pola dirección da Agadic examinará, por unha banda a documentación presentada polos solicitantes e por outra, a documentación técnica recollida polos técnicos da Agadic. A comisión estará composta polo Director da Agadic, que a presidirá, e por dous vogais nomeados de entre o persoal da Agadic. Actuará como secretario/a, con voz e sen voto, unha persoa nomeada de entre o persoal da Agadic.

Examinada e valorada toda a documentación, elaborará unha listaxe de todas as salas coas puntuacións obtidas e serán admitidas na RGS as catro salas con maior puntuación.

Quinto. Incorporación á programación

Unha vez notificadas as salas beneficiarias poderán incorporarse á RGS no seguinte período de programación, en función do orzamento dispoñible.

Sexto. Solicitudes, prazo de presentación de documentación e prazo de resolución

As solicitudes para esta convocatoria poderanse presentar nos servizos, rexistros e oficinas da Axencia Galega das Industrias Culturais, nos rexistros da Comunidade Autónoma de Galicia, así como nos rexistros doutras administracións públicas, consonte o establecido no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

O prazo para presentar ás solicitudes remata o 31 de xaneiro de 2014. A Agadic resolverá nun prazo máximo de cinco meses.
 
Santiago de Compostela, 16 de decembro de 2013

Jacobo Sutil Nesta
Director da Axencia Galega das Industrias Culturais