-Subvenciˇns a salas de artes escÚnicas: convocatoria

Estado: Convocadas

Data: 23 de decembro de 2016

Prazo de presentación: Do 24 de decembro de 2016 ao 23 de xaneiro de 2017

Presentación das instancias: Para as persoas xurídicas e as súas representantes, obrigatoria por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.gal. Para aquelas personas non obrigadas á presentación electrónica, de xeito alternativo tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Convocatoria: DOG núm. 244, do 23 de decembro de 2016