-Subvencións a festivais do sector audiovisual: convocatoria

Estado: Convocadas

Data: 18 de decembro de 2017

Prazo de presentación: Do 19 de decembro de 2017 ao 18 de xaneiro de 2018

Presentación das instancias: As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. A presentación electrónica é obrigatoria para as administracións públicas, as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e as persoas representantes dunha das anteriores. Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica tamén poden presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando os formularios normalizados (Anexo I, Anexo I e Anexo III).

Convocatoria: DOG núm. 238 do 18 de decembro de 2017