-Subvencions a festivais de artes escÚnicas e de m˙sica: convocatoria

Estado: Convocadas
 
Data de publicación: 28 de marzo de 2018
 
Prazo de presentación: Do 29 de marzo ao 30 de abril de 2018

Presentación das solicitudes: Para as persoas xurídicas e as súas representantes, obrigatoria por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.gal.

Para a presentación das solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365.

Para aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Convocatoria: DOG núm. 62, do mércores 28 de marzo de 2018