-Contratación con carácter temporal dun/ha xastre/xastra: convocatoria

[04/05/2018] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) publica hoxe as bases da convocatoria dun proceso selectivo, ao abeiro do artigo 7.5.b) do V Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, para a cobertura temporal dunha PRAZA DE XASTRE/a, grupo IV, categoría 24; código ED.A31.00.004.15770.082.

O prazo de presentación de solicitudes é de (10) días hábiles contados a partir do día seguinte a esta publicación.

As normas xerais, requisitos dos/as aspirantes, presentación, tribunal cualificador e cualificador de aspirantes e demais particularidades da convocatoria especifícanse no seguinte documento, que tamén contén o modelo de solicitude (Anexo III):

-BASES DA CONVOCATORIA