-Subvenciˇns para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produciˇn galega: convocatoria

Estado: Convocadas

Data de publicación:  28 de maio de 2018

Prazo de presentación: do 29 de maio ao 28 de xuño de 2018

Presentación de solicitudes: Para as persoas xurídicas e as súas representantes, obrigatoria por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.gal. Para aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, preferiblemente por esta vía e, de xeito alternativo, en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Convocatoria: DOG núm. 100, do 28 de maio de 2018
Corrección de erros: DOG núm. 104, do 1 de xuño de 2018