-Subvencións para o desenvolvemento de cinco proxectos audiovisuais, e para a posterior produción dun deles, de contido específico que fomente a difusión dos valores culturais do Camiño de Santiago de cara á celebración do Xacobeo 2021: convocatoria

Estado: Convocadas

Data de publicación:  28 de xuño de 2018

Prazo de presentación: do 29 de xuño ao 30 de xullo de 2018

Presentación de solicitudes: Obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. A presentación electrónica será obrigatoria para as persoas xurídicas e as persoas ou entidades representantes delas.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos, incluído o sistema de usuario e clave Chave365.

Convocatoria:  DOG núm. 123, do 28 de xuño de 2018