-Subvenciˇns a festivais do sector audiovisual: convocatoria

Estado: Convocadas
 
Data de publicación: 14 de xaneiro de 2019
 
Prazo de presentación: Do 15 de xaneiro ao 14 de febreiro de 2019
 
Presentación das solicitudes: Presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. A presentación electrónica é obrigatoria para as administracións públicas, as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e as persoas representantes dunha das anteriores. Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica tamén poden presentar as solicitudes de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o devandito formulario normalizado.
 
Convocatoria:  DOG núm. 9, do 14 de xaneiro de 2019