-Subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego: convocatoria

Estado: Convocadas

Data de publicación: 29 de xaneiro de 2019

Prazo de presentación: Do 30 de xaneiro ao 28 de febreiro de 2019

Presentación das solicitudes: A presentación electrónica será obrigatoria para as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídca e as persoas representantes dunha das anteriores a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Aquelas persoas interesadas non obrigadas á presentación electrónica tamén poderán, opcionalmente, presentar as solicitudes de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o devandito formulario normalizado.

Modelos de orzamento: Imaxe real (xls, 74 Kb) e animación (xls, 68 Kb)

Convocatoria: DOG núm. 20, do 29 de xaneiro de 2019