-Axudas a salas de artes escÚnicas de titularidade privada

Estado: Convocadas

Data de publicación: 28 de marzo de 2019

Prazo de presentación: Do 29 de marzo ao 29 de abril de 2019

Presentación das solicitudes: A presentación electrónica, a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, é obrigatoria para as persoas xurídicas e para as persoas representantes destas. Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poden presentar as solicitudes de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o devandito formulario.

Convocatoria: DOG núm. 61 de 28 de marzo de 2019