-Axudas a festivais de artes escÚnicas e de m˙sica: convocatoria

Estado: Convocadas

Data de publicación: 12 de abril de 2019

Prazo de presentación: Do 13 de abril ao 13 de maio de 2019

Presentación das solicitudes: A presentación electrónica, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, é obrigatoria para as persoas xurídicas e para as persoas representantes destas. Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poden presentar as solicitudes de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o devandito formulario.

Convocatoria: DOG núm. 72 do 12 de abril de 2019