-Axudas do programa Cultura no Cami˝o

Estado: Convocadas

Data de publicación: 24 de abril de 2019

Prazo de presentación: Do 25 de abril ao 24 de maio de 2019

Presentación das solicitudes: A presentanción electrónica é obrigatoria, a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e 24.2 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

Convocatoria: DOG núm. 78 do 24 de abril de 2019