-Programa Xacobeo Propulsa Danza + Patrimonio + Paisaxe


-CALENDARIO DE ACTUACIÓNS _______________________________________________________________________________________________________


[09/06/2021] Reunida con data de 1 de xuño de 2021, a comisión de valoración nomeada para a selección de espect´culos de danza e artes do movemento para o programa Propulsa Danza + Paisaxe + Patrimonio,propónlle ao director da Agadic a contratación das seguintes compañías e títulos
 
-COLECTIVO GLOVO con 'MAPA'
-PISANDO OVOS con 'GIVE IT A SPIN'
-ELVIRA BALBOA RODRÍGUEZ con 'NASENDA'
-JANET NOVÁS RODRÍGUEZ con 'FEELINGS'
-ALEJANDRA BALBOA RODRÍGUEZ con 'VERTEBRATA'
-CLARA FERRÂO DIZ con 'MIÑAXOIA'
-PISTACATRO / CÍA. IO con '4 SEGUNDOS'
-ELAHOOD con 'INTEMPESTIVA'
-LABORATORIO ESCÉNICO S. COOP. GALEGA con 'CANELA'
-CÍA. EXIRE con 'NEXOS'
-'TRASPEDIANTE con 'UP2DOWN
-COLECTIVO D´ELAS con 'OCCO'
-AÍDA COLMENERO DÍAZ con 'CONXURANDO O INVISIBLE'
-LA MACANA con 'KEEP GOING'
-NOVAGALEGADEDANZA con 'LEIRA'
-FRANCISCO MARTÍNEZ BUCETA con 'A TEMPERATURA O TEMPERAMENTO'
-VACABURRA con 'EXTRAVÍOS'
-KIRENIA CELIA MARTÍNEZ ACOSTA con 'E_MIGRANTAS'
-PAULA QUINTAS SANTOS CON 'ANALEPSIS'
-CAN CUN QUINQUÉ con 'STAY'
-FRANCISCO AGUSTÍN SIEIRA GONZÁLEZ con 'COREOGRAFÍAS DUN DEMENTE'
-ARTESTUDIO XESTIÓN CULTURAL con 'AMPARO'
-ÁNXELA BLANCO LESTA con 'VOO'

Comisión de valoración:
Presidenta: Mª del Pilar Peña de Castro
Vogais: Cristina Moreira Castro, Victoria Eugenia Pérez Miranda e Erick Patrith Jiménez Vindas
Secretario: Manuel Lago Graíño

- COMUNICACIÓN DA ACTA DE SELECCIÓN (pdf, 198 Kb))
 [29/04/2021, Día Internacional da Danza] Co obxectivo de poñer en valor e unir a riqueza patrimonial e paisaxística de Galicia coa danza e artes do movemento, a Xunta de Galicia, no marco do Xacobeo 21-22, pon en marcha PROPulsa.Danza+Paixase+Patrimonio 2021, programa que mestura danza, patrimonio e paisaxe en espazos singulares  de 27 localidades galegas durante os meses de xullo e agosto,  buscando novas experiencias e achegando ao público unha nova forma de ver a danza.

Condicións para participar no proceso de selección
-          Poderán presentarse espectáculos de danza e artes do movemento para realizarse en espazos ao aire libre.
-          Cunha duración mínima de 10 minutos.
-          Producidos por compañías profesionais galegas con sede na comunidade autónoma de Galicia .
-          Unha mesma compañía poderá presentar como máximo dous espectáculos.

Prazo de presentación e inscrición
O prazo de inscrición de espectáculos estará aberto do 29 de abril  ao 12 de maio de 2021 e realizarase en liña a  través do seguinte 

-FORMULARIO 

Comisión de valoración e criterios de avaliación
Unha comisión de valoración integrada por persoal da Agadic e  tres profesionais vinculados ao mundo as artes escénicas, seleccionarán os espectáculos que conformarán a programación, tendo en conta, entre outros, os seguintes criterios: calidade artística, traxectoria profesional da compañía, presenza feminina.
 
 
Información e contacto
e-mail:agadic@xunta.gal
tel: 888 996 077/788


-CONVOCATORIA EN PDF

_______________________________________________________________________________________________________

 Información básica en materia de protección de datos de carácter persoal
  •  
  • 1.Responsable do tratamento: Xunta de Galicia-Axencia galegas das Industrias Culturais (Agadic).
  • 2.Finalidade do tratamento: O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
  • 3. Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros, agás as estritamente necesarias financeiras e de control cando no seu caso sexan requiridas polos departamentos da Xunta de Galicia que ostenten a competencia para tal efecto.
  • 4. Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán solicitar do responsable do tratamento o acceso, rectificación, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos, así como retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
  • 5.Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional: https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos