-Proceso de selección de 22 prazas de actrices e actores para as producións 2021/2022 do Departamento de Produción Teatral da Agadic (Centro Dramático Galego): relación provisional de persoas admitidas á segunda fase


[08/09/2021] Publícase o Acordo do Tribunal do 8 de setembro de 2021 polo que se aproba a RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS Á SEGUNDA FASE  do proceso de selección de actrices e actores para as producións do ano 2021 e 2022 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), A peste e Ás 8 da tarde, cando morren as nais.

_______________________________________________________________________________[26/08/2021] Publícase a Resolución do 26 de agosto de 2021 polo que se aproba a LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS no proceso de selección de actrices e actores para as producións do ano 2021 e 2022 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), A peste e Ás 8 da tarde, cando morren as nais.

_______________________________________________________________________________


[18/08/2021] Publícase a Resolución do 18 de agosto de 2021 pola que se aproba a LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS no proceso de selección de actrices e actores para as producións do ano 2021 e 2022 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), A peste e Ás 8 da tarde, cando morren as nais.

As persoas excluídas dispoñen dun prazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir do seguinte ao desta publicación para poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión.

_______________________________________________________________________________


[17/08/2021]  A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Universidade publica a Resolución do 17 de agosto de 2021 de nomeamento do tribunal cualificador, titulares e suplentes, do proceso de selección de 22 prazas de actrices e actores para as producións dos anos 2021/2022 do Departamento de Produción Teatral a partir das pezas A peste e Ás 8 da tarde, cando morren as nais.

_______________________________________________________________________________


[16/07/2021] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Universidade publica no DOG núm. 135 do 16 de xullo de 2021 o anuncio polo que se lle dá publicidade á convocatoria e ás bases reguladoras do proceso de selección para a contratación, pola modalidade de relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos, conforme o disposto no Real decreto 1435/1985, do 1 de agosto, de vinte e dúas (22) prazas de actrices e actores, coa categoría de protagonistas (4) e principais (18) para as producións dos anos 2021/2022 do Departamento de Produción Teatral a partir das pezas A peste e Ás 8 da tarde, cando morren as nais.

Prazo de solicitude: 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación do anuncio.

Presentación de solicitudes e documentación: Deberá realizarse preferiblemente por vía electrónica a través do modelo de instancia dispoñible na páxina web da Agadic, no enderezo de correo electrónico audicions.cdg@xunta.gal. Para a presentación poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, inclusive o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.es/chave365).

-BASES
-ANEXO 1 (modelo de solicitude)