-Proceso de selección de 18 prazas de actrices e actores para as producións 2022/2023 do Departamento de Produción Teatral da Agadic (Centro Dramático Galego): relación provisional de persoas convocadas para a segunda faxe da primeira produción


[05/07/2022] Publícase o Acordo do 5 de xullo de 2022 do tribunal cualificador para a selección de actrices e actores para a produción 'Recortes, caneos e outras formas de driblar', da temporada 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais.
 
__________________________________________________

[23/06/2022] Publícase a Resolución do 23 de xuño de 2022 polo que se aproba a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección de actrices e actores para as producións do ano 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais.
 
__________________________________________________

 
[22/06/2022] Corrección de erros da Resolución do 17 de xuño de 2022 da Axencia Galega das Industrias Culturais pola se fai público o nomeamento do tribunal cualificador do proceso de selección de actores/actrices para as producións do ano 2022/2023 do Departamento de Produción Teatral.
 
__________________________________________________


[20/06/2022] Publícase a Resolución do 17 de xuño de 2022 pola que se nomea o tribunal do proceso de selección de actrices e actores para as producións do ano 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais.
 
__________________________________________________


[15/06/2022] Publícase a Resolución do 15 de xuño de 2022 polo que se aproba a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección de actrices e actores para as producións do ano 2022 e 2023 do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais.

Acódarse, ademais, conceder ás persoas excluídas un prazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir do seguinte ao desta publicación, para poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión. As persoas interesadas poderán presentar as súas solicitudes de emenda por vía electrónica no enderezo do correo electrónico audicions.cdg@xunta.gal ou, opcionalmente, en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común.

__________________________________________________

 
[20/05/2022] A Axencia Galega das Industrias Culturais da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profestonal e Universidades publica no DOG nº 97 do 20 de maio de 2022 o Anuncio do 12 de maio de 2022 polo que se procede a dar publicidade á convocatoria e ás bases reguladoras do proceso de selección para a contratación, baixo a modalidade de contrato especial para artistas, ao abeiro do Real decreto 1435/1985, do 1 de agosto, de dezaoito (18) prazas de actrices e actores, cinco (5) coa categoría de protagonista e trece (13) coa categoría de principais, repartidas nas tres producións do seu Departamento de Produción Teatral (Centro Dramático Galego) no período 2022-2023.
  • Produción 1: Recortes, caneos e outras formas de driblar (título provisional) a partir de textos de Nacho Carretero e adaptación de Jose L. Prieto. Tres (3) prazas de actores e actrices coa categoría de principais.
  • Produción 2: Shakespeare en Roma (título provisional) a partir de textos das obras Tito Andrónico, Xulio César, Antonio e Cleopatra e Coroliano de William Shakespeare. Oito (8) prazas de actores e actrices. Catro (4) coa categoría de protagonista e catro (4) coa categoría de principais.
  • Produción 3: Un hotel de primeira sobre o río (título provisional) a partir do texto de Xohana Torres. Sete (7) prazas de actores e actrices. Unha (1) coa categoría de protagonista e seis (6) coa categoría de principais.

Prazo de solicitude: Do 23 de maio ao 6 de xuño de 2022 (10 días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación do anuncio).

Presentación de solicitudes e documentación anexa: Deberá realizarse preferiblemente por vía electrónica a través dos modelos de instancia que se poden descargar a continuación, no enderezo de correo electrónico audicions.cdg@xunta.gal. Para a presentación poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, inclusive o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.es/chave365).
 
-BASES
-ANEXO I
(solicitude)
-ANEXO II
-ANEXO III