Actualización de medidas preventivas como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19

[16/03/2020]
De acordo coas últimas medidas preventivas adoptadas pola Xunta de Galicia como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 e tendo en conta, así mesmo, a declaración do estado de alarma por parte do Goberno español, actualizamos as que lle afectan directamente ao sector das industrias culturais:

-DOG núm 50 bis do venres 13 de marzo de 2020:


Sétimo. Como medida adicional ás previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de marzo de 2020 e, tendo en conta a evolución da situación, disponse a suspensión da actividade durante 14 días naturais, contados desde a publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia, de todos os establecementos de espectáculos públicos e actividades recreativas incluídos no anexo do Decreto 124/2019, do 5 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen determinadas disposicións xerais de aplicación na materia e, nomeadamente:

– Cines

– Teatros

– Auditorios

– Circos

– Establecementos de espectáculos deportivos

– Recintos feirais

– Casinos

– Salas de bingo

– Salóns de xogo

– Tendas de apostas

– Estadios deportivos

– Pavillóns deportivos

– Recintos deportivos

– Pistas de patinaxe

– Ximnasios

– Piscinas de competición

– Piscinas recreativas de uso colectivo

– Parques acuáticos

– Salóns recreativos

– Parques multiocio

– Museos

– Bibliotecas

– Salas de conferencias

– Salas polivalentes

– Salas de concertos

– Restaurantes

– Salóns de banquetes

– Cafetarías

– Bares

– Establecementos para actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas

– Salas de festas

– Discotecas

– Pubs

– Cafés-espectáculo

– Furanchos

– Centros de ocio infantil

 

-DOG núm 51 do domingo 15 de marzo de 2020:

 

Sexto. A atención á cidadanía, con carácter xeral, canalizarase a través do teléfono 012, sen prexuízo daquelas oficinas que determinen os titulares dos centros directivos polas súas funcións de carácter esencial.

 

Sétimo. Suspéndense os termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o presente acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste. A suspensión de termos e a interrupción de prazos aplicaranse a todo o sector público definido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

 

Non obstante o anterior, o órgano competente poderá acordar, mediante resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución estritamente necesarias para evitar prexuízos graves nos dereitos e intereses do interesado no procedemento e sempre que este manifeste a súa conformidade, ou cando o interesado manifeste a súa conformidade con que non se suspenda o prazo.

 

Oitavo. Suspensión de prazos de prescrición e caducidade

Os prazos de prescrición e caducidade de calquera acción e dereito quedarán suspendidos durante o prazo de vixencia do estado de alarma e, se é o caso, das prórrogas que se adoptaren.

 

Noveno. Duración das medidas

Estas medidas de carácter extraordinario entrarán en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e terán a duración imprescindible para dar resposta á situación que motivou a súa adopción e poderán ser revogadas por necesidades do servizo e, en todo caso, cando cesen as recomendacións das autoridades sanitarias.