Transparencia e goberno aberto

O 15 de febreiro de 2016 publícase no Diario Oficial de Galicia a Lei 1/2016 de transparencia e bo goberno. A crecente exixencia cidadá de control público da actividade das institucións, así como a necesidade de adaptar as leis existentes en Galicia ao novo marco legal derivado da aprobación de nova lexislación básica, concretamente á Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, aconsellaron a aprobación deste novo texto, unha nova norma que integra toda a regulación referida á rendición de contas dos poderes públicos galegos.

 

Participación e relacións coa cidadanía

 Normativa en tramitación

 Procedementos de información pública

 Guía de procedementos e servizos

 

Transparencia institucional, organizativa e de planificación

A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) iniciou a súa traxectoria en 2008 como axencia pública autonómica adscrita á consellería da Xunta de Galicia con competencias en materia de Cultura. De acordo cos fins que lle atribúe a súa lei de creación (lei 4/2008, do 23 de maio), ten por obxecto o impulso e a consolidación do tecido empresarial no sector cultural galego, cooperando na achega de factores produtivos, no fomento da oferta de ben e servizos e na asignación de ingresos suficientes e estables.

A Agadic ten personalidade xurídica propia e diferenciada respectos da Administración xeral, e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins. Dispón, así mesmo, de patrimonio e tesouraría propios e de autonomía funcional e de xestión, dentro dos límites establecidos pola Lei 16/2010, do 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración xeral de e do sector público autonómico de Galicia, pola normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e polo seu Estatuto (Decreto 150/2012, do 12 de xuño).

 Altos cargos

 Declaración de actividades e bens patrimoniais

 Estrutura orgánica e funcional:

-Funcións, competencias, organización, goberno e administración

-Directorio

 Normativa de aplicación

 

Información económica, orzamentaria e estatística

 Convenios:

-Portal de transparencia da Xunta de Galicia

-RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2019 pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscrito no terceiro cuadrimestre do ano 2018.

-RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2018 pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos pola Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) no primeiro cuadrimestre do ano 2018.

-RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2018 pola que se lle dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos pola Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) no segundo cuadrimestre do ano 2018.

 Contratación pública:

-Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

-Período Medio de Pago (PMP)

 Axudas e subvencións:

-Portal de transparencia da Xunta de Galicia

-RESOLUCIÓN do 22 de xaneiro de 2019 pola que se dá publicidade das axudas concedidas durante o ano 2018.

-Últimas convocatorias

 Orzamentos

 Memoria:

-Memoria de orzamentos das axencias públicas autonómicas (Agadic, páxs. 184-185)

 

Contas anuais

 2017

 2016

-Contas anuais

-Informe de auditoría de contas

 2015

 2014

 

Información en materia de persoal

 Relación de postos de traballo:

-Resolución de 15 de xullo de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 14 de xullo de 2016 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

-Resolución de 2 de marzo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 1 de marzo de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

 Contratos de Alta Dirección

 Provisión de postos de traballo:

-Proceso de selección de 10 actrices/actores para a produción 'Neorretranca e posmorriña'.

-Provisión do posto de coordinador/a do Departamento de Fomento e Promoción de Políticas Culturais.

-Proceso de selección de sete actrices e actores para a produción de "Divinas palabras"

-Selección de actores/actrices para a produción "Martes de Carnaval"

-Contratación con carácter temporal dun/ha experto/a en audiovisuais.