Transparencia e goberno aberto

O 15 de febreiro de 2016 publícase no Diario Oficial de Galicia a Lei 1/2016 de transparencia e bo goberno. A crecente exixencia cidadá de control público da actividade das institucións, así como a necesidade de adaptar as leis existentes en Galicia ao novo marco legal derivado da aprobación de nova lexislación básica, concretamente á Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, aconsellaron a aprobación deste novo texto, unha nova norma que integra toda a regulación referida á rendición de contas dos poderes públicos galegos.

 

Participación e relacións coa cidadanía

 Normativa en tramitación

 Procedementos de información pública

 Guía de procedementos e servizos

 

Transparencia institucional, organizativa e de planificación

A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) iniciou a súa traxectoria en 2008 como axencia pública autonómica adscrita á consellería da Xunta de Galicia con competencias en materia de Cultura. De acordo cos fins que lle atribúe a súa lei de creación (lei 4/2008, do 23 de maio), ten por obxecto o impulso e a consolidación do tecido empresarial no sector cultural galego, cooperando na achega de factores produtivos, no fomento da oferta de ben e servizos e na asignación de ingresos suficientes e estables.

A Agadic ten personalidade xurídica propia e diferenciada respectos da Administración xeral, e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins. Dispón, así mesmo, de patrimonio e tesouraría propios e de autonomía funcional e de xestión, dentro dos límites establecidos pola Lei 16/2010, do 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración xeral de e do sector público autonómico de Galicia, pola normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e polo seu Estatuto (Decreto 150/2012, do 12 de xuño).

 Altos cargos

 Declaración de actividades e bens patrimoniais

 Estrutura orgánica e funcional:

-Funcións, competencias, organización, goberno e administración

-Directorio

 Normativa de aplicación

 

Información económica, orzamentaria e estatística

 Convenios:

-Portal de transparencia da Xunta de Galicia

--Resolución do 29 de xaneiro de 2021 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre do ano 2020.

-Resolución do 23 de novembro de 2020 pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre de 2020

-Resolución do 17 de xuño de 2020 pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no primeiro cuadrimestre de 2020

-Resolución do 10 de xaneiro de 2020 pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre de 2019

-Resolución do 1 de outubro de 2019 pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre de 2019

-Resolución do 10 de maio de 2019 pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no primeiro cuadrimestre de 2019

 Contratación pública:

-Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

-Período Medio de Pago (PMP)

 Axudas e subvencións:

-Portal de transparencia da Xunta de Galicia

-Resolución do 24 de febreiro pola que se dá publicidade das axudas concedidas durante o ano 2019

-Últimas convocatorias

 Orzamentos

-Orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia. Año 2021: Axencia Galega das Industrias Culturais

 Memoria:

-Memoria de orzamentos das axencias públicas autonómicas (Agadic, páxs. 205-206 )

 

Contas anuais

 2020

 2019

 2018

 2017

 2016

 2015

 2014

 

Información en materia de persoal

 Relación de postos de traballo:

-Resolución de 2 de marzo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 1 de marzo de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

-Resolución de 15 de xullo de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 14 de xullo de 2016 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

 Contratos de Alta Dirección

 Provisión de postos de traballo:

-Provisión do posto de coordinación do Departamento de Produción Teatral da Agadic-Centro Dramático Galego (CDG)

-Proceso de selección de 10 actrices/actores para a produción 'Neorretranca e posmorriña'.

-Provisión do posto de coordinador/a do Departamento de Fomento e Promoción de Políticas Culturais.

-Proceso de selección de sete actrices e actores para a produción de "Divinas palabras"

-Selección de actores/actrices para a produción "Martes de Carnaval"

-Contratación con carácter temporal dun/ha experto/a en audiovisuais.